دات نت نیوک
Menu

آشنايي با صفحه شطرنج

ترم مباني يک

آشنايي با صفحه شطرنج

 

صفحه شطرنج از يک مربع 64 خانه اي تشکيل شده است ، که شامل 32 خانه روشن و 32 خانه تيره مي باشد.

صفحه شطرنج را هميشه بايد طوري قرار داد که اولين خانه از سمت راست سفيد باشد.در صفحه شطرنج سه جهت اصلي وجود دارد که عبارتند از : ستون ها ، عرض ها و قطر ها.

ستون ها : خطوطي هستند که به صورت عمودي قرار گرفته اند و با حروف کوچک انگليسي نشان داده ميشوند (  aتا (h

عرض ها : خطوطي هستند که به صورت افقي قرار گرفته اند و با اعداد ( 1 تا 8 ) نمايش داده ميشوند.

قطرها: خطوطي هستند که به صورت مورب قرار گرفته اند .دو قطر بزرگ در صفحه وجود دارد : قطر سفيد رنگ ( h1 – a8   ) و قطر سياه رنگ ( a1- h8 ) .

نحوه قرارگرفتن مهره ها

 

ابتدا پياده ها را در رديف دوم قرار داده و سپس سوار ها را در پشت پياده ها مستقر مي کنيم.توجه کنيد که مهره شاه در رنگ مخالف خود و مهره وزير در رنگ موافق خود قرار مي گيرد.

آرايش اوليه مهره ها در دياگرام فوق نمايش داده شده است.

مهره هاي شطرنج به دو دسته کلي " پياده" و "سوار" تقسيم بندي ميشوند.

آشنايي با مهره هاي شطرنج و حرکات آنها

پياده

پياده ها ضعيف ترين مهره هاي شطرنج هستند.در ابتداي بازي هر کدام از طرفين 8 پياده دارد .

هر پياده در حرکت اول خود مي تواند يک يا دو خانه به جلو حرکت کند ، ولي در صورتي که قبلا حرکت کرده باشد تنها ميتواند يک خانه به جلو رود.

اگر چه حرکت پياده رو به جلو ميباشد اما براي گرفتن مهره هاي حريف بصورت قطري و روبه جلو ( تنها يک خانه ) عمل ميکند.پياده ها تنها مهره هايي هستند که طرز حرکت آن با طرز گرفتن مهره هاي حريف توسط آن متفاوت است.پياده ها تنها مهره هايي هستند که هرگز به عقب بر نمي گردند.از ويژگيهاي ديگر پياده " تبديل و آنپاسان " ميباشد که در ترم مباني 2 به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت.

 

رخ

 

رخ ها بصورت ستوني و عرضي ( عمودي و افقي ) در چهار جهت حرکت ميکنند. رخ سواري دور زن است به اين معني که ميتواند يک يا چند خانه به دلخواه خود حرکت کنند .

همچنين مهره هاي رخ به همان صورتي که حرکت ميکنند ، مي توانند مهره هاي حريف را بگيرند.

 

فيل

حرکت فيل ها در قطر ( بصورت مورب ) ميباشد و ميتوانند به هر تعداد خانه که بخواهند حرکت کنند.

فيل ها نيز به همان صورت که حرکت ميکنند ، ميتوانند مهره هاي حريف را بزنند.

 

وزير

قويترين سوار شطرنج وزير ميباشد به اين دليل که قادر است در تمام خطوط سه گانه حرکت کند ، اين حرکات ميتوانند در ستون ها ، عرض ها و قطر ها به هر تعداد خانه که بخواهد انجام شود.

وزير ميتواند در تمام خطوط سه گانه اقدام به گرفتن مهره هاي حريف کند.

 

اسب

حرکات اسب شبيه حرف   L   انگليسي ميباشد که ميتوان آنرا در همه جهات انجام داد به عبارت ساده تر اسب در ابتدا دو خانه حرکت کرده و سپس يک خانه مي پيچد. زمانيکه اسب ها حرکت ميکنند رنگ خانه شان تغيير ميکند ، درست مانند يک اسب واقعي ، اسب شطرنج نيز ميتواند از روي ساير مهره ها بپرد.

اگر مهره حريف در خانه مقصد اسب قرار بگيرد ، ميتواند آن را بزند.

 

شاه

مهمترين مهره شطرنج شاه ميباشد.مهره شاه هرگز نميتواند توسط مهره هاي ديگر گرفته شود و اگر در خطر قرار گيرد بايد فورا آن را نجات داد ، در صورتيکه راه نجاتي براي شاه وجود نداشته باشد بازي به پايان ميرسد.

شاه ميتواند به همه جهات حرکت کند اما شعاع حرکت آن فقط يک خانه ميباشد.شاه هرگز نميتواند وارد خانه اي شود که زير ضرب مهره هاي حريف قرار گرفته است.

مهره شاه بهمان صورت که حرکت ميکند ، ميتواند مهره هاي حريف را گرفته و از صفحه خارج کند مگر آن که آن مهره پشتيبان داشته باشد.

دو شاه هرگزنمي توانند در مجاورت يکديگر قرار بگيرند.

علامت گذاري و ارزش مهره ها

براي اطلاع از ارزش نسبي مهره و آشنايي با نمادهاي آنها به جدول زير توجه نمائيد:

سوارها

نام سوار

علامت

ارزش نسبي

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/king.gif

شاه

K

بي نهايت

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/queen.gif

وزير

Q

9 امتياز

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/rook.gif

رخ

R

5 امتياز

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/bishop.gif

فيل

B

3 امتياز

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/night.gif

اسب

N

3 امتياز

Description: http://www.chesscorner.com/tutorial/basic/setup/pawn.gif

پياده

P

امتياز 1